Červen 2014

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.


Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy,o.p.s. nabízí následující služby,které jsou určeny také pro náhradní rodiny:

V rámci sociálních služeb :

- manželské a rodinné poradenství

- psychologické poradenství

- psychoterapii

- právní a sociálně-právní poradenství

- arteterapii

Pondělí - čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00 ( v jiných časech dle ind.domluvy s uživateli)

V rámci služeb náhradní rodinné péče :

Děti patří domů - klub DUHA


Děti patří domů, o.s.
Sídlo: Hradec nad Svitavou 393, 56801

Zapsáno u MVČR pod č.j. VS/1-1/70 535/08-R

Kancelář Svitavy: Nám. Míru 108/28, Svitavy, 56802
Telefon: 607 445 250
e-mail: detipatridomu@seznam.cz

Kancelář Teplice: Vrchlického 9, Teplice, 41502
Telefon: 608 715 844
e-mail: tichankova.dpd.usti@gmail.com

Poradna v centru Matýsek Roudnice


Naše služby:
- nabízíme psychologickou péči
- nabízíme terapie
- vzdělávací semináře v prostorách Centra MATÝSEK, včetně hlídání dětí v době konání semináře
- nabízíme možnost neformálního setkávání se (včetně dětí) - např. táborák, výlet apod.
- nabízíme možnost společných víkendových pobytů, kde bude zajištěno vzdělávání i volnočasové aktivity, jak pro dospělé, tak pro děti

Těšíme se na setkání s vámi.

Bc. Martina Laupyová
sociální pracovnice pro NRP

Diskuze


Na těchto stránkách můžete diskutovat o problematice náhradní rodinné péče. každý účastník diskuze se musí nejprve zaregistrovat a to kliknutím ZDE.

Diskuzi naleznete ZDE.
Pozn.: komentáře lze přidávat i ke článkům

V diskuzi je možné diskutovat s naším poradenským pracovníkem, který vám rád zodpoví vaše dotazy. Emailový a telefonický kontakt na něj naleznete ZDE.

Poradna pro náhradní rodinnou péči Louny

Nabízíme:

Setkávání v rámci klubů náhradních rodin
- ideální příležitost pro žadatele poznat pěstounské rodiny

Poradenství
- sociální pracovnice, speciální pedagožka, psycholožka

Terapie pro děti
- hippoterapie, muzikoterapie, arteterapie, psychoterapie, ad.

Služby pro pěstouny
- hlídání dětí
- doprovázení (pomoc s náročnými životními situacemi týkající se přijatých dětí a rodiny)

Vzdělávání

Jak dlouho čekáte na svěření dítěte?

Stávající pěstouni radí novým zájemcům o náhradní rodinnou péči.

O pěstounství, poručenství a o hostitelské péči

PĚSTOUNSKÁ PÉČE

Pěstounská péče je podle zákona o rodině forma náhradní rodinné péče, při které pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech a nemá vyživovací povinnost k dítěti. K výkonu mimořádných záležitostí (např. vyřízení cestovního dokladu) musí požádat o souhlas zákonného zástupce, případně soud. Stát zajišťuje hmotné zabezpečení dítěte v pěstounské péči a pěstounům v převážné většině případů přiznává dávky pěstounské péče.

Hostitelská péče

Děti do hostitelské péče z Ústeckého kraje naleznete na stránkách projektu Dejte šanci dětem

Hostitelská péče jsou dlouhodobé a opakující se kontakty dítěte žijícího v dětském domově s rodinou či jednotlivci, kteří nejsou biologickými příbuznými dítěte. Je realizovaná převážně u dětí, které mají objektivně nižší šance na pěstounskou péči (např. děti starší 10 let, velká sourozenecká skupina, etnikum, apod.).

Poručenství

Do péče poručníka jsou svěřovány děti, které by mohly být osvojeny, ale z různých důvodů se pro ně nenajde osvojitel.Podrobněji o poručenství se dočtete ZDE.

Dlouhodá pěstounská péče

Do pěstounské péče jsou svěřovány děti, jejichž výchova u rodičů není zajištěna, ať již dlouhodobě, nebo krátkodobě. V případě pěstounské péče není vyloučen kontakt dítěte s biologickou rodinou, naopak je podporován, pokud není v rozporu se zájmy dítěte. Současná právní úprava pěstounům stanovuje povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči. Soud může svěřit dítě do pěstounské péče, jestliže je to v zájmu dítěte a osoba pěstouna poskytuje záruku řádné výchovy dítěte.

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Smyslem tohoto institutu je poskytnout okamžitou pomoc ohroženým dětem a jejich rychlejší cesta do náhradní rodiny. Tato forma péče přináší zvýšené nároky na pěstouny, je třeba zdůraznit a ošetřit jasně danou dočasnost této péče. Z tohoto důvodu je věnován ještě větší důraz na výběr vhodných pěstounů. Účelem pěstounské péče na přechodnou dobu je zejména poskytnout rodičům čas, aby si mohli upravit své poměry tak, aby byli znovu schopni převzít dítě do své péče, nebo se pro dítě našla jiná vhodná stabilní rodina.