Jak postupovat při zamítnutí žádosti o pěstounskou péči a jak se odvolat

Množí se dotazy týkající se zamítnutí žádostí žadatelů o zprostředkování dítěte do pěstounské péče. Je to konec a nebo s tím lze ještě něco dělat? Ve skutečnosti mají žadatelé stejná práva jako v kterémkoli jiném správním řízení, je však třeba postupovat podle určitých pravidel.

1) Je nutné vědět jak správně zažádat
Ačkoliv se to zdá jednoduché, mnozí žadatelé tápají. Správný postup je uveden na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, ZDE.

Zprostředkování se provádí jen na žádost fyzické osoby, která má zájem osvojit dítě nebo je přijmout do pěstounské péče. Žádost se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele. Žádost o zprostředkování může podat fyzická osoba, která je občanem České republiky a má zároveň na jejím území trvalý pobyt.

Vidíte, podání žádosti moc podmínek nemá. Přečtěte si prosím info z našeho webu. Sociální pracovnice vám možná budou klást mnoho podmínek, aby vám žádost přijaly, ale v zákoně to oporu nemá. Právo podat si žádost má každý občan ČR starší 18 let nebo trvale žijící cizinec na našem území. K tématu si můžete přečíst ještě tento článek.

2) Nevzdávejte to předem
Jestliže vám pracovnice OSPOD předem jasně definuje, co se od žadatelů očekává a co mají splňovat, aby jejich žádost prošla na Krajský úřad, pak případné neschválení jistě pochopíte. Problém nastává, když se vlastně neví, zda projdu či ne. Nejistota a naplněné očekávání může způsobovat to, že žadatel, například manžel, který to již nemůže vydržet, záležitost vzdá a raději přestane chtít být pěstounem než se nechat prověřovat dál. Pocity však jsou druhořadé, vítězí fakta.

3) Žádejte o náhledy do spisu
Na náhled do spisu máte ze zákona nárok. Někdy se orgány sociálně právní ochrany dětí ohánějí mlčenlivostí, ale ta platí jen na nezletilé a ne na zájemce o náhradní rodinnou péči. Úřad však nemusí ukázat spis ihned, ale může požadovat, abyste si podali žádost. Spisy zájemců vede Krajský úřad a tak se někdy může stát, že OSPOD žádosti o přečtení sociální zprávy nevyhoví.

Když si nafotíte mobilem váš spis, dozvíte se, co o vás úřady píší a zároveň si můžete zkontrolovat, zda je ve spisu všechno, tedy nejen to, co uvážila sociální pracovnice za vhodné.

4) Žádejte o přešetření, ale orientujte se podle faktů - ne emocí
Pokud vás z něčeho osočí či vás negativně ohodnotí a vaši žádost nedoporučí Krajskému úřadu, není nic jednoduššího než se obrátit na vedoucí Odboru sociálních věcí, oddělení OSPOD vašeho příslušného městského úřadu nebo magistrátu v místě vašeho trvalého bydliště a požádat o přešetření vašeho případu. Seznam OSPODů v Ústeckém kraji naleznete ZDE.

Pokud vás následné řešení neuspokojí, můžete se obrátit na nadřízený orgán OSPODu, Krajský úřad. V našem kraji je správná adresa:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Náhradní rodinná péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

V žádostech o prošetření je však nutné používat jasné argumenty. Špatný postup je vylíčit své dojmy do dopisu a doufat, že vás někdo pochopí a rozhodnutí změní. Takto to nelze. Argumentaci si můžeme názorně ukázat na příkladech:

a) Malý poloprázdný byt
Bydlím v nájemním bytě 2+kk v panelovém domě spolu se svými 2 dětmi (1 a 4 roky) a s přítelem. Domnívám se, že děti mají vlastní pokojíček o velikosti 16m, což je podle mého názoru vzhledem k věku dětí dostačující. Ráda bych přijala miminko do 1 roku věku, které bude zpočátku spát se mnou v ložnici. Plánujeme, že jakmile děti povyrostou, zakoupíme si větší byt. Zároveň dokládám smlouvu o stavebním spoření.

b) Žadatelka uvedla, že je v insolvenci
V inolvenci jsem od roku 2011 a řádně splácím. Můj příjem je nyní 16300 Kč čistého. Přikládám potvrzení od zaměstnavatele. Ukončení splátek bude v měsíci 3/2017. Přikládám potvrzení od insolvenčního správce.

c) Žadatelka prodělala vážné onemocnění
Zdravotní záležitosti neposuzují sociální pracovnice, ale doktoři. Jestliže vám váš obvodní lékař napíše, že můžete pečovat o dítě, je třeba vycházet z názoru odborníka. Pokud se však Krajskému úřadu posudek vašeho lékaře nezdá, může to nechat přezkoumat revizním lékařem.

Pracovnice místního OSPODu by však neměla nedoporučit zájemce například proto, že se zmínili o nějakých zdravotních obtížích. Vzhledem k lékařskému tajemství ji na podobné otázky ani nemusíte odpovídat. Pokud se ve zprávě z OSPODu na vás objeví nějaký nesmysl či nepřesný údaj ohledně zdraví, postupujte podle bodu 4).

d) Žadatelka má výchovně náročné děti nebo dítě se specifickými problémy
Pokud žádáte o pěstounskou péči na přechodnou dobu, tak opravdu musíte mít bezproblémové děti starší 8 let. U dlouhodobé pěstounské péče toto není podmínkou.

e) Žadatelka je samoživitelka a pobírá sociální dávky
V tomto případě nabádáme i my k rozmyslení si náročného úkolu, který pěstounská péče přináší. Rodina by měla být stabilní. Ovšem někdy nakonec vyplyne, že žadatelka má vlastně partnera se stabilním příjmem. V tomto případě stačí se nahlásit jako osoby žijící ve společné domácnosti, 3 měsíce počkat a podat pak žádost poté. Podle metodiky má mít příjem jeden z partnerů. Jindy mohou vypomáhat rodiče, ekonomicky aktivní děti, atd. samozřejmě lze i nastoupit do zaměstnání. je jedno jak vysoký příjem budete mít, hlavně že ho mít budete.

5) Pokud vás zamítne Krajský úřad, můžete se odvolat na ministerstvo
Občas se stává, že je žadatel mile překvapen, že jeho odvolání dopadne kladně. Aneb , kdo nic nezkusí, nic nemá. Odvolání posílejte doporučeně. Se sepsáním vám může pomoci nějaká poradna pro náhradní rodinnou péči, kontakty ZDE.

ALE POZOR!!! Správná adresa k odvolání je adresa Krajského úřadu Ústeckého kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Náhradní rodinná péče, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Do odvolání prosím uvádějte číslo jednací a pošlete jej ve stanovené lhůtě.

Odvolání však neřeší Krajský úřad, ale Ministerstvo práce a sociálních věcí. Poslat se to však musí na adresu kraje. Jinak to nelze.

Případné dotazy, týkající se vašeho případu, je možné zaslat písemně na adresu:
MPSV ČR
Odbor ochrany práv dětí
Oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

6) Jste-li stávající pěstoun, požádejte o zprávu své doprovázející organizace
Na webových stránkách MPSV je mimo jiné uvedeno, že spisová dokumentace k žádosti musí obsahovat: "vyjádření obecního úřadu, krajského úřadu, pověřené osoby nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který není příslušný k vedení spisové dokumentace o žadateli, pokud s nimi žadatel uzavřel dohodu o výkonu pěstounské péče, protože již má svěřeno dítě do pěstounské péče."

7) Jak postupovat v případě neschválení (rada z webu MPSV)
Může se stát, že žadatelé nebudou zařazeni do evidence. V tomto případě pak krajský úřad vydá správní rozhodnutí s nedoporučujícím závěrem k jejich zařazení do evidence.

Žadatelé o náhradní rodinnou péči mají možnost se proti zamítavému rozhodnutí odvolat, tzn. vyjádřit se k tomu, s čím nesouhlasí, popřípadě doložit nové skutečnosti. Zde je na místě zdůraznit, že odvolání podávají žadatelé u toho správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tj. příslušný krajský úřad, a to do lhůty uvedené v poučení rozhodnutí.

Odvolacím správním orgánem ve věcech náhradní rodinné péče je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, kterému je odvolání, včetně kompletní spisové dokumentace žadatelů s vyjádřením krajského úřadu k dané věci, postoupeno k řešení.

MPSV je pro účely odvolacího řízení oprávněno provést nové odborné posouzení žadatele.

Podle závěru konkrétního stanoviska vydá MPSV následně buď kladné či zamítavé rozhodnutí v projednávané věci. V souladu se správním řádem, v jehož režimu zařazování žadatelů do evidence probíhá, se dále proti tomuto rozhodnutí nelze odvolat.

Závěrečné informace pro zajímavost

Náležitosti, které musí obsahovat spis žadatelů
- žádost
- dotazník
- doklad o státním občanství (pokud žádáte osobně stačí občanka)
- opis z evidence Rejstříku trestů (pozor nejedná se o výpis - pouze věc úřadu)
- zprávu o zdravotním stavu
- údaje o ekonomických a sociálních poměrech
- stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností
- vyjádření obecního úřadu, krajského úřadu, pověřené osoby
- písemné souhlasy žadatelů s přípravou pěstounů, uchováváním informací ad.
Spis se předává krajskému úřadu neprodleně po podání žádosti.

Posuzování žadatelů zahrnuje
- posouzení žadatele
- zhodnocení přípravy
- posouzení schopnosti dětí žijících v domácnosti žadatele přijmout dítě do rodiny
- vyjádření stávajících dětí žadatele k přijetí osvojovaného dítěte
- zjištění bezúhonnosti žadatele, jeho manžela, druha, dítěte

U žadatelů se posuzuje
- charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, jenž zahrnuje posouzení, zda zdravotní stav žadatele z hlediska duševního, tělesného a smyslového nebrání dlouhodobé péči o dítě,
- předpoklad vychovávat dítě,
- motivace, která vedla k žádosti o osvojení dítěte nebo k jeho svěření do pěstounské péče, stabilita manželského vztahu a prostředí v rodině, popřípadě další skutečnosti rozhodné pro osvojení dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče

Přípravy pěstounů
Jsou v současné době velice individuální, některé kraje používají systém příprav PRIDE, Ústecký kraj má vlastní systém příprav. Časový rozsah činí 48 hodin pro žadatele o osvojení a pěstounskou péči a 72 hodin pro budoucí osoby v evidenci (PPPD).

K čemu se přihlíží při výběru žadatele pro opuštěné dítě
- k výsledkům odborného posouzení dítěte
- k výsledkům odborného posouzení žadatele
- k vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny
- k plnění opatření vyplývajících z individuálního plánu ochrany dítěte.