Možné administrativní obstrukce při podávání žádosti o pěstounskou péči

Rádi bychom Vám zájemcům poskytli stručný návod při překonávání některých administrativních těžkostí při podávání žádostí o pěstounskou péči. Možné okruhy problémů naleznete níže:

*******

Základní rady před podáním žádosti:

Žádost o pěstounskou péči podávejte až když splňujete tyto podmínky: pozitivní a citlivý vztah k dětem, vlastní výchovné zkušenosti, beztrestnost, duševní a fyzické zdraví, adekvátní věk.

Nemáte-li vlastní děti, doporučujeme podat si žádost o adopci.

Žádáte-li o dítě do pěstounské péče společně jako manželé, připravte si oddací list. Doporučujeme žádost podávat až když jste manželé déle než 1 rok.

Pokud žádáte jako samoživitelka, doporučujeme vám, pokud jste již tak neučinila, a pokud pobíráte nějaké dávky státní sociální podpory, nejprve nahlásit druha jako osobu žijící ve společné domácnosti. S trochou nadsázky řečeno, ideální by bylo uzavřít sňatek, ale chápeme, že takové rozhodnutí by se nemělo provádět kvůli úředníkům, nýbrž z lásky.

Nemáte-li práci, doporučujeme, aby si jeden z vás práci našel. Je jedno jak placenou, na výši příjmu nezáleží, pouze obecně je požadováno, aby jeden z partnerů měl příjem. Žádost podejte až poté, co budete mít práci déle něž 3 měsíce, tzn. po skončení zkušební doby.

Nemáte-li bydlení, posečkejte se žádostí do doby, než si bydlení zajistíte. Bydlíte-li u rodičů, u přítele, apod. můžete si sepsat mezi sebou nájemní smlouvu nebo se stát spolunájemníkem.

Máte-li dluhy nad rámec běžných dluhů, např. exekuce, podejte žádost až dluhy splatíte či jinak vypořádáte. Dluhy může od vás někdo převzít nebo je můžete přefinancovat nějakou dlouhodobou půjčkou, abyste se dostali do kategorie dlužníků řádně splácejících své závazky. Jinak hrozí, že vaše žádost nebude vyřízena kladně.

Jste-li dlouhodobě nemocní, doporučujeme podávat žádost až po skončení pracovní neschopnosti.

Jste-li těhotná, doporučujeme podávat žádost minimálně po roce od narození dítěte. Jinak vám bude řečeno, že vaše vlastní dítě potřebuje péči a že tedy proto nemůžete přijmout dítě cizí.

Nežádejte o přechodnou pěstounskou péči, máte dítě mladší 8 let. Také máte-li děti, které mají výchovné potíže a specifické potřeby (různé typy poruch a postižení, které vyžadují od rodičů zvýšenou péči o dítě), tak počítejte s tím, že žádost bude komplikovaná. Reálně úspěšná v tomto případě může být spíše žádost o dlouhodobou pěstounskou péči.

*******

Občanské průkazy a trvalé bydliště

Úřednice shledá, že pod ní nepatříte nebo že nemáte platný občanský průkaz.

Řešení: Před zahájením vybíhání žádosti o přijetí dítěte si zkontrolujte platnost občanských průkazů. Pokud by v brzké době mělo dojít k výměně, doporučujeme aktualizovat OP ještě před podáním žádosti.

Doporučujeme také dát si do pořádku trvalé bydliště. Podle místa trvalého bydliště žádáte, je prováděno šetření, ad. Pokud bydlíte jinde než na adrese uvedené v OP, mohou nastat překonatelné, ale přeci jen komplikace.

*******

Nesprávné formuláře

Úřednice tvrdí, že vámi použité formuláře nejsou správné a chce vyplnit jiné, případně doplnit vámi předané.

Námitka: tyto formuláře jsou jednotné pro celou ČR a zveřejňuje je Ministerstvo práce a sociálních věcí ZDE.

Řešení: vyžádat si od úřednice formuláře, které je zvyklá používat. Může se jednat o formuláře používané kdysi nebo o modifikované formuláře MPSV konkrétním úřadem. Ty pak znovu vyplnit a odevzdat úřednici přímo do ruky.

Pozor: kdyby vám odmítli přijmout žádost kvůli špatným formulářům, tak podejte žádost novou na správných formulářích.

Chyby: Formuláře v případě budoucí společné péče o děti musí vyplnit i manžel. Nezapomeňte nahoře ve formuláři přeškrtnou druhy péče, které nechcete a nechte čitelné druh péče který chcete (osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu).

Poznámka: Úkolem místní úřednice není vás posuzovat, to je věc Krajského úřadu, ale pomoci vám správně zkompletovat žádost a provést místní šetření u vás doma. Není tedy třeba mít přehnané obavy, jde jen o formální záležitost.

*******

Výpis z bankovního a nebankovního registru

Úřednice si potřebuje ověřit, zda-li máte dobré ekonomické zázemí pro výchovu přijatých dětí.

Námitka: že řádně splácím své dluhy si můžete ověřit v INSOLVENČNÍM REJSTŘÍKU a v Centrální evidenci exekucí.

Řešení: Požádejte o výpis na nějaké organizaci, která tyto výpisy vydává, např. Czech Non-Banking Credit Bureau.

Pozor: Normální termín za 100 Kč mají do 30 dnů. Expres termín stojí 200 Kč a je do 24 hodin. Poštovné stojí 72 Kč. Celkem tedy 1 výpis vyjde na 272 Kč. Upozorňujeme, že se musí objednat 2 druhy výpisů. Za 2 výpisy expres (z bankovních i nebankovních úvěrů) zaplatíte tedy 472 Kč včetně poštovného.

Ještě dodáváme: Žádost, kterou si můžete stáhnout ZDE, musí být s ověřeným podpisem (lze na poště za 30Kč). Existují 2 výpisy - z bankovních úvěru a nebankovních úvěrů (např. leasing). Pozor musí se platit 2x.

*******

Osvědčení o státním občanství

Úřednice nemusí, ale může vás o tento doklad požádat, jestliže pojme podezření a uzná-li tak za vhodné se ujistit, že jste skutečně občany ČR.

Námitka: dostatečným dokladem o státním občanství je občanský průkaz.

Řešení: Žádost se podává na Krajském úřadě podle místa vašeho trvalého bydliště, respektive na krajské matrice. Býval tam poplatek 100 Kč za osobu. Více informací zde.

Co musíte mít s sebou: rodný list, oddací list, občanský průkaz
Kde to lze vyřídit: Na Krajském úřadě, Velká Hradební 48, 400 01 Ústí /L., budova A.
KONTAKT NA KRAJSKOU MATRIKU ÚSTECKÉHO KRAJE NALEZNET ZDE.
Lhůta k vyřízení: na počkání až do 30 dnů podle okolností

Pozor: Žádáte-li jako manželé, musíte mít osvědčení oba.

*******

Výpis z rejstříku trestů

Úřednice vám může sdělit, že musíte prokázat svoji bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů. Ten si může vyžádat sama z pozice úřední, ale záleží na konkrétní úřednici jak uváží.

Řešení: výpis z rejstříku trestů získáte na České poště za 100 Kč nebo kdekoliv na kontaktním místě Czech Point.

Ještě existuje opis z rejstříku trestů, který je podrobnější. Aby si jej ospoďačka mohla vyžádat, musíte dát k tomu svůj souhlas.

*******

Zdravotní stav

Úřednici se nelíbí potvrzení od lékaře a doporučuje vám žádost nepodávat nebo dokládat další a další vyšetření.

Řešení: Na našich stránkách je velmi podrobný dotazník převzatý z webu MPSV, ale toho se držet striktně nemusíte. Důležité je, že donesete doklad od doktora, například jednovětný: "Schopna péče o dítě." A pak je věcí lékaře, co v rámci vydání potvrzení vyšetřuje. Váš praktický lékař (dříve obvodní) vás zná a je to jeho věc, protože za to nese zodpovědnost.

Možné komplikace: Po odeslání vaší žádosti na Krajský úřad může státní orgán vyžádat posudek revizního lékaře, který může napadnou potvrzení vašeho praktického lékaře a shledat, že péče o dítě nejste ze zdravotních důvodu schopni. Městký úřad (magistrát) však tak učinit nemůže a musí vaši žádost na Krajský úřad zaslat.

Částečný invalidní důchod:
Obecně platí, že žadatel by měl mít duševní a fyzické zdraví. Z toho úřednice usuzují, že invalidní důchod je překážkou k přijetí dítěte. O tom není pochyb. Ale máte-li částečný invalidní důchod, tak je otázkou, do jaké míry můžete vykonávat péči o děti. To by měl posoudit váš lékař. Úřednice k tomu není kompetentní.

Nepravdy ve zprávě OSPODu na Krajský úřad
Pokud se například ve zprávě dočtete že vás nedoporučují, protože jste prodělali, proděláváte, zdědili od narození, apod. závažnou chorobu bránící přijetí dítěte, aniž byste tuto chorobu vy nebo vaši rodiče měli, sežeňte si od lékaře doklad, že tuto chorobu nemáte a že vám ani nehrozí a poproste ospoďačku o opravu. Pokud tak neučiní, obraťte se na vedoucí OSPODu s žádostí o přešetření vašeho případu.

*******

Sociální životopis
Úřednice má metodický pokyn provést pohovor a zjistit motivace k pěstounství. Zároveň vám má pomáhat s žádostí a mimo jiné i se sociálním životopisem.

Komplikace: vámi doma sepsaný životopis nechce přijmout a sama radí, co v něm vše má být, nic zvláštního, kdyby to netrvalo několik hodin a nezacházelo se do neuvěřitelných detailů.

Řešení: Pokud např. manžel z časových důvodů odmítne sepisovat s ospoďačkou, zkuste to s ní vypracovat za něj. Pokud to úřednice odmítne, napište ho doma podle toho svého a žádejte o jeho přiložení k žádosti. Případné chybějící údaje pak zjistí kraj při pohovoru.

Vysvětlení: Sociální životopis by neměl být důvodem k odmítnutí podání žádosti. Podle našeho názoru by stačilo stručně napsat něco o vás, sourozencích, rodičích, rodině manžela, vašich dětech, vašem dětství, manželství, apod. aniž by se zacházelo do detailů typu barva očí vašeho dítka. V nějaké poradně pro náhradní rodinnou péči vám jistě rádi poskytnou vzor.

*******

Dlouhé čekání
Po podání žádosti zklamaně zjišťujete, že se nic neděje a nemáte ani žádný doklad, že byste žádost podali. Po vašem dotazu úřednice sdělí, že toho mají hodně a že nestíhají, takže máte mít trpělivost.

Vysvětlení: Úřednice vykonávají mnoho jiných úkonů a nezabývají se pouze žadateli. Většinou je zahlcují zcela jiné činnosti, především administrativní, netýkající se žadatelů. Schvalovací proces žádné zákonné lhůty nemá, protože všechno je vysoce individuální. Obecně je však snaha dodržovat lhůty dané správním řádem, tzn. do 30 dnů od podání žádosti na OSPOD by vám měl přijít doklad, že žádost byla přijata, apod. Přesto někteří žadatelé čekají delší dobu a nic. Záležitost se dá řešit pouze opakovaným dotazováním.

PřílohaVelikost
cncb-zadost-o-vypis-pro-fo.pdf304.31 KB