Náhradní rodinná péče v Ústeckém kraji v roce 2016

ODPOVĚĎ pro Markétu Šrajbrovou, Hospodářské noviny, 20.4.2017
Převzato z:
Uveřejněno: 22.5.2017

1. Kolik žádostí o osvojení jste loni obdrželi a kolika z nich bylo vyhověno?

- V roce 2016 jsme obdrželi celkem 49 žádostí o osvojení. Vzhledem k tomu, že proces osvojení trvá od doby přijetí žádosti až po vydání rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli přibližně 1 rok (prvotní zpracování žádosti, psychologické vyšetření, příprava žadatelů o NRP, zpracování zprávy z přípravy garantem přípravy, posouzení žadatelů posudkovou lékařkou KÚ, zpracování podkladů a vydání rozhodnutí), žádostem přijatým v roce 2016 nebylo ve stejném roce vyhověno.

2. Kolik žádostí o pěstounskou péči jste loni obdrželi a kolika z nich bylo vyhověno?

- V roce 2016 jsme obdrželi celkem 15 žádostí dlouhodobou pěstounskou péči a 24 žádostí o pěstounskou péči na přechodnou dobu. Délka procesu od přijetí žádosti do vydání rozhodnutí je totožná jako v první otázce, proto nebylo žádostem přijatým v roce 2016 vyhověno ve stejném roce.

3. Kolik dětí pobývalo loni v ústavech na vašem území (ZDVOP, kojenecký ústav, dětský domov)?

- Ke 31.12.2017 pobývalo v ústavech v Ústeckém kraji 914 dětí – konkrétně v zařízeních vyžadující okamžitou pomoc (vč. ZDVOP při Kojeneckých ústavech) pobývalo 139 dětí, v dětských domovech 678 dětí a v Kojeneckých ústavech 97 dětí.

4. Kolik dětí bylo loni umístěno k pěstounům na přechodnou dobu?

- V průběhu roku 2016 bylo přechodnými pěstouny zabezpečeno celkem 74 dětí.

5. Kolik pěstounů na přechodnou dobu v kraji máte? Nabíráte nové?

- V současné době máme zařazeno celkem 38 pěstounů na přechodnou dobu. Nyní probíhá příprava žadatelů o PPPD, které se účastní 7 párů. V roce 2017 evidujeme dalších 5 žádostí, které budou též zařazeny do následující přípravy žadatelů.

6. Jak probíhá spolupráce s ostatními kraji? Kolik dětí z vašeho kraje bylo loni svěřeno do péče osvojitele či pěstouna z jiného kraje?

- Spolupráce s ostatními kraji je na velmi dobré úrovni, v případě, že nejsme schopni vytipovat žadatele pro dítě v našem kraji, oslovujeme ostatní kraje. V roce 2016 bylo svěřeno osvojitelům či pěstounům z ostatních krajů ČR celkem 34 dětí.

Připravila:

Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace
odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje
Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem