Žádost o pěstounskou péči

Žádost o zprostředkování náhradní rodinné péče a spisová dokumentace žadatelů

Žádost musí obsahovat doklady pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče (§ 21 odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb.):

1) Žádost a dotazník, formulář žádosti a dotazník naleznete v příloze nebo ZDE.

2) Doklad o státním občanství nebo jiný doklad dokládající povolení k trvalému pobytu na území České republiky

3) Výpis z rejstříku trestů nejen z ČR, ale ze všech států, kde se žadatel zdržoval déle než 3 měsíce

4) Zprávu o zdravotním stavu žadatele, formulář žádosti naleznete v příloze nebo ZDE.

5) Údaje o ekonomických a sociálních poměrech

6) Písemné vyjádření žadatele, zda:

a. souhlasí s tím, aby po uplynutí lhůty tří let od zařazení do evidence byl zařazen také do evidence Úřadu pro zprostředkování osvojení dětí z ciziny
b. žádá výlučně o osvojení dítěte z ciziny;

7) Písemný souhlas s tím, že orgán sociálně-právní ochrany zprostředkující osvojení nebo pěstounskou péči je oprávněn:

a. zjišťovat další údaje potřebné pro zprostředkování, zejména o tom, zda způsobem života bude žadatel zajišťovat pro dítě vhodné výchovné prostředí
b. kdykoliv zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové dokumentaci

8) Písemný souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny;

9) Stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností k žádosti o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče

10) Vyjádření obecního úřadu, krajského úřadu, pověřené osoby nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který není příslušný k vedení spisové dokumentace o žadateli, pokud s nimi žadatel uzavřel dohodu o výkonu pěstounské péče, protože již má svěřeno dítě do pěstounské péče

Po doložení všech potřebných dokladů by měla být žádost neprodleně předána Krajskému úřadu příslušného kraje.

Krajský úřad zařazuje žadatele do své evidence pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče na základě předchozího odborného posouzení.

Odborné posouzení pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče zahrnuje:

1) Posouzení žadatele (pohovor s krajskou psycholožkou, psychotesty)

2) Zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny, včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu (§ 11 odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí).

3) Vyjádření dětí žadatele k přijetí osvojovaného dítěte nebo dítěte svěřovaného do pěstounské péče do rodiny, jsou-li takového vyjádření schopny s ohledem na jejich věk a rozumovou vyspělost.

4) Posouzení schopnosti dětí žijících v domácnosti žadatele přijmout dítě do rodiny.

5) Zjištění bezúhonnosti žadatele, jeho manžela, druha, dítěte a jiné osoby tvořící s žadatelem společnou domácnost; za bezúhonného se pro tyto účely nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, který směřoval proti životu, zdraví, lidské důstojnosti, mravnímu vývoji nebo jmění dítěte, nebo pro jiný trestný čin, jehož spáchání může mít vliv na způsobilost žadatele k řádné výchově dítěte.

6) u žadatelů o zařazení do evidence osob vhodných pro výkon pěstounské péče na přechodnou dobu posouzení schopnosti pečovat o děti vyžadující speciální péči a schopnost spolupráce s rodiči těchto dětí.

U dětí se posuzuje:

1) Úroveň tělesného a duševního vývoje dítěte, včetně jeho specifických potřeb a nároků, vhodnost náhradní rodinné péče a jejích forem.

U žadatelů se posuzuje:

1) charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, jenž zahrnuje posouzení, zda zdravotní stav žadatele z hlediska duševního, tělesného a smyslového nebrání dlouhodobé péči o dítě, předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla k žádosti o osvojení dítěte nebo k jeho svěření do pěstounské péče, stabilita manželského vztahu a prostředí v rodině, popřípadě další skutečnosti rozhodné pro osvojení dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče.

2) Odborné posuzování provádí krajský úřad, jde-li o děti nebo žadatele, které zařazuje do evidence dětí nebo žadatelů krajský úřad, a to před zařazením do takové evidence, nebo kteří jsou v evidenci dětí nebo v evidenci žadatelů vedené krajským úřadem,

3) Přezkum zdravotního stavu krajem. Kraj má revizního doktora a může též vyžadovat podle § 53 odst. 4 zákona o sociálně-právní ochraně dětí:

a) podrobit se vyšetření zdravotního stavu
b) sdělit údaje o svém zdravotním stavu
c) sdělit název a adresu poskytovatele zdravotních služeb, v jehož péči jsou.

PřílohaVelikost
formular_zadost_pestounska_pece.pdf717.34 KB
posudek_doktor_zadost_pestounska_pece.pdf140.46 KB
dotaznik_zadost_pestounska_pece.pdf259.41 KB