Jak si vybrat doprovázející organizaci v Ústeckém kraji

Tento článek nemá za cíl propagovat či kritizovat konkrétní organizace v oblasti služeb náhradní rodinné péče, ale snaží se o problematice hovořit obecně a popisovat pověřené osoby k sociálně právní ochraně dětí spíše typologicky, aby nedošlo k nedorozumění. Článek nechce nikoho upřednostnit ani upozadit, chce zájemcům o náhradní rodinnou péči poradit, jak si nejlépe vybrat.

1) Dohody s OSPODy

Předně, v Ústeckém kraji má odhadem 90% pěstounů dohodu o výkonu pěstounské péče s místně příslušným Městským úřadem obce s rozšířenou působností. Podle svědectví některých pěstounů uzavírání dohod probíhá asi takto: "Dostavte se ve středu 13.15 k podpisu. Tady to musíte podepsat." Prostor na vyjednávání je minimální, dohodu má každý stejnou, velmi obecně napsanou v rozsahu cca. 2 stránky A4. Dohoda je napsána s trochou nadsázky tak, že pěstouni mají nárok jen na to, co je ze zákona. OSPODy většinou služby neposkytují, ale nasmlouvávají u dodavatelů, které si na základě svého uvážení nebo výběrového řízení vyberou nebo u stávajících institucí typu pedagogicko psychologická poradna, poskytovatel sociálních služeb, apod.

Výhody:

a) Pokud nepotřebujete žádné služby a myslíte si, že situaci po přijetí dítěte zvládnete vlastními silami, je možná zbytečné uzavírat dohodu s nějakou neziskovkou. Dohody s OSPODy preferují například některé příbuzenské pěstounky modelu babička důchodového věku s 1 vnoučetem v pěstounské péči, některé romské pěstounské rodiny a další pěstounské rodiny, které prostě služby nechtějí. Ale samozřejmě mohou existovat i OSPODy, které poskytují vynikající služby.

b) Když chcete přispět víc na tábor pro děti. Finanční možnosti Městských úřadů a Magistrátů jsou většinou větší než neziskových organizací. Pravda může to být různé, nabízí i levné příměstské tábory, ale také příspěvek na pobyt u moře. Tušíme sice, že neziskové organizace jsou ochotnější při zajišťování výchovně rekreačního pobytu pro děti hůře umístitelné, zatímco klient OSPODu si často musí sehnat tábor sám, ale je mnoho rodin, které si s tím hravě poradí.

c) Když nemáte čas se vzdělávat. Pěstouni mají za povinnost odstudovat 24 hodin ročně z oblasti péče o dítě a jeho výchovy. Podle ústních neověřených informací se nesplnění této podmínky v našem kraji ze strany OSPODů prakticky vůbec nesankcionuje, protože zákon umožňuje jen jednu sankci a tou je výpověď dohody. Tu by však musel OSPOD následně nařídit. Oproti tomu neziskovky musí vzdělávání sledovat a pokud by náležitě nemotivovaly k účasti a někdo nesplnil, měly by správně vypovědět dohodu.

Nevýhody:
Přestože hodně pěstounů zůstává u OSPODu možná i z vděčnosti, že jim sociální pracovnice kdysi pomohla, že se s ní již léta znají, nebo že obecně mají s OSPODEm kladnou zkušenost, situace se může rázem změnit, když si na pěstouny škola, doktor, biorodič, soused, anonym nebo dokonce dítě postěžuje a najednou se OSPOD ocitá v roli toho, kdo prověřuje a zároveň pomáhá, což někdy může vést ke ztrátě vzájemné důvěry. V těchto situacích se někdy ukazuje jako velice důležité mít doprovázející organizaci, aby v tom pěstouni nezůstávali sami.

2) Dohody s místní neziskovkou
Přestože v dnešní době používáme internet a elektronickou poštu, jezdíme auty a můžeme si zavolat na mobil, pro některé klienty je velmi důležité, aby měli služby v místě bydliště. V našem kraji jsou tyto typy organizací bohužel jen někde. Blízkost služeb často uvítají opět zejména příbuzenští pěstouni, kteří nemají k dispozici auto, pěstounky bez řidičského průkazu jejíchž muž nemá čas a pěstouni, kteří bydlí blízko daného poskytovatele nejlépe v dosahu pěšky nebo MHD. Situace je u pěstounů vesničanů často rozdílná, protože když už musí dojíždět, snaží se vybrat kvalitnější službu, byť vzdálenější.

Výhody:
Geografická blízkost, téměř žádné náklady na dojíždění, úšetřba času.

Nevýhody:
Místní neziskovky nejsou všude. Často bývají specializovaní jen na něco, např. bývalé mateřské centrum na hlídání malých dětí, církevní centrum pro mládež, poskytovatel aktivizačních služeb pro sociálně slabší rodiny, psychologická poradna, apod. Někdy může být dohoda s místní neziskovkou velmi výhodná, zvláště pokud umí to, co právě potřebujete, ale pravděpodobně vám nezajistí tolik jak větší neziskovky s celokrajskou nebo celorepublikovou působností. Někdy může být "nevýhodou - výhodou" úzká propojenost s místním OSPODem, zvláště pokud si OSPOD danou neziskovku oblíbil až předem vyvolil, aby tyto služby právě ona poskytovala. Problémy klientů mohou řešit tak, že prostě zavolají na OSPOD a tam jim to nahlásí a poradí se. V některých případech je to přínosem, ale někdy může docházet ke ztrátě důvěry. Větší neziskovky často řeší problémy vlastními odborníky.

3) Dohody s neziskovkou s celokrajskou působností

Většinou mají větší počet klientů a působí v několika městech. Často disponují svými odborníky a snaží se poskytovat velmi kvalitní nejen vzdělávací a respitní služby, ale i pro nové pěstouny tolik potřebné poradenství i asistenci při styku dítěte s osobami blízkými. Některé jsou klubového charakteru a jsou prospěšné i tím, že pěstounské rodiny spojují, aby si mohly vzájemně vyměňovat zkušenosti. Jiné se orientují spíše na víkendové pobyty pro rodiny nebo jen pro děti. Záleží na tom, co komu vyhovuje. Někdo uvítá možnost scházet se častěji v klubech a jiný si raději vše odbyde 2x za rok na prodloužené víkendovce. Je dobře, že v našem kraji existuje možnost výběru. Tento druh služeb často preferují nepříbuzenští pěstouni nebo mladší příbuzenští pěstouni s možností dojíždět, pěstouni obyvatelé vesnic a menších měst, ve kterých nenaleznou služby, které potřebují. A samozřejmě pěstouni, kteří mají poradnu či klub dané neziskovky zrovna blízko.

Výhody:
Možnost čerpat z často komplexnější nabídky služeb než tomu bývá u místních neziskovek. Mnohdy mají i vlastní odborníky, tzn. neposílají např. k psycholožce na polikliniku či do PPP poradny, ale řeší problémy rodin alespoň do určité míry vlastními silami, aniž by se musely obracet na již tak mnohdy pracovně přetížené OSPODy. Tyto organizace jen nečekají na klienty v poradně, ale často za nimi do rodin dojíždí i nad rámec povinných návštěv a skutečně doprovázejí.

Nevýhody:
Protože tyto organizace musí finančně zajišťovat dojíždění do rodin a širší spektrum často vysoce odborných služeb, často nemohou přispět tolik na respitní pobyt pro děti jako OSPODy nebo některé místní neziskovky. Některé vyžadují i finanční spolúčast pěstounů. Jinými slovy kvalitní služby v oblasti náhradní rodinné péče vyjdou draho a na pokrytí potřeb zejména nepříbuzenských pěstounských rodin, mnohodětných rodin či služeb pro pěstouny na přechodnou dobu státní příspěvek nestačí. Přesto si však myslíme, že investice do dětí se vyplatí a že zvýšení kvality pěstounské péče určitě stojí za to. Výsledek se mnohdy projeví až po několika letech.

4) Dohody s neziskovkou s celorepublikovou působností
V našem kraji působí několik poboček takových organizací. Známe pěstouny, které se s nadšením vrátili ze vzdělávacího kurzu z pardubického kraje nebo dokonce i s Brna. Jsou ale i prý tací, kteří se raději dali výpověď a šli zpět na OSPOD a už žádnou neziskovku nechtějí. Těmto organizacím uděluje pověření přímo Ministerstvo práce a sociálních věcí a některé jsou velmi propagovány státními orgány a pěstounům je někdy doporučováno s nimi uzavřít dohodu.

Výhody:
Dobré finanční zázemí. Za některými takovými neziskovkami stojí silné sponzorské lobby, čerpají dotace nejen z příspěvků na výkon pěstounské péče, ale i z Evropské unie a dalších dotačních titulů MPSV. Baví-li vás cestovat, mohou nabídnou opravdu mnoho. Věštinou disponují profesionálními tými od oblastních ředitelů, manažerů projektů, fundraisorů, metodiků, konzultantů, lektorů, apod. Pro MPSV jsou obvykle puncem kvality. Některé z těchto neziskovek se dokonce účastní na vytváření koncepce politiky ministerstva jak by měla náhradní rodinná péče v budoucnu v ČR vypadat. Mnohé se inspirují zahraničními partnery, zejména z Velké Británie. Tyto organizace často školí i pracovnice OSPODů.

Nevýhody:
Nejsme si jisti, zda některé takové organizace vůbec nějakou nevýhodu mají a pokud ji zde uvedeme, obáváme se, aby nedošlo v odborných kruzích k poškození dobrého jména tohoto projektu. Snad jen, že někteří dlouholetí pěstouni nesouhlasí s novými většinou pozitivními trendy, které se nyní prosazují, např. v oblasti kontaktu dětí s osobami blízkými nebo s tím, že jim psycholog určí, co dítě potřebuje a navrhne jak s ním mají pracovat, když to vlastně sami dobře vědí. Pěstouni si pak někdy mohou připadat jen jako "zaměstnanci", kteří mají za úkol dítě nakrmit, ošatit, poskytnout mu bydlení a spolupracovat, zatímco ostatní je na odbornících. Myslíme si, že tento přístup je vhodný u pěstounské péče na přechodnou dobu a že klasická česká dlouhodobá pěstounská péče, kdy pěstouni považují svěřené děti za součást rodiny, má trochu jinou tradici. Ale samozřejmě jsou i pěstouni, kteří tento přístup hájí a vyhovuje jim.

Závěr:

Organizace z našeho kraje naleznete v menu PORADNY nebo v naší BROŽURCE pro zájemce o náhradní rodinnou péči. Držíme se hesla, že čím je větší nabídka, tím lépe. Naším cílem je nejen nové pěstouny nacházet, ale informovat je i o službách, které mohou využívat po přijetí dítěte. Dostupnost služeb pro pěstouny je totiž předpokladem pro kvalitnější poskytování pěstounské péče svěřeným dětem.

Při výběru neziskovky doporučujeme:

a) Nepodepisujte hned první dohodu o výkonu pěstounské péče buď s OSPODem nebo s neziskovkou, kterou OSPOD doporučí. Nejprve je dobré se seznámit s nabídkou dostupných služeb. Nedisponujete-li internetem a neseženete-li nějaký letáček či tištěný materiál, můžete na nabídku dotazovat pracovnici OSPODu. Ta má ze zákona povinnost vás informovat.

b) Získané informace o organizacích si sami ověřujte. Jetliže vám někdo nějakou neziskovku nedoporučí či vás před ní varuje a naopak jinou vehementně doporučuje, zkuste si sami ověřit skutečnosti. Zavolejte raději přímo do daných neziskovek a poinformujte se na to, co vám mohou poskytnout. Výběr doprovázející osoby by měl být vaším rozhodnutím. Pokud si vyberete špatně, můžete kdykoliv poskytovatele změnit. Máte plné právo se rozhodnout.

c) Při výběru organizace dejte méně na sliby, např. toho, co všechno vám proplatí, a více si ověřujte to, co organizace skutečně dělá a jaké služby poskytuje. Úplně ideální je navštívit např. klub či vzdělávací kurz a přesvědčit se na vlastní oči.

Přejeme hodně štěstí a úspěchů ve výchově přijatých dětí.

P.S.: Tento článek opět prezentuje spíše místní lidovou zkušenost a neopírá se o žádný relevantní průzkum a vyjadřuje spíše dojem než odborný názor. Prosím považujte tento článek jen jako podnět k diskuzi.