O čem je spolupráce s OSPODy

Vážení zájemci a noví pěstouni, na našem webu jste si již mohli přečíst článek o tom jak si vybrat vhodného poskytovatele služeb, co očekávat od biorodičů a nakonec si něco málo povíme i o OSPODech, tedy o orgánech sociálně právní ochrany dětí.

O OSPODu jakožto poskytovateli služeb jsme si říkali. Novela zákona č. 259/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí totiž umožňuje obcím poskytovat služby pro pěstouny a obcím s rozšířenou působností (větší města) to dokonce nařizuje.

Existuje tu však právní rozdíl mezi OSPODem, který poskytuje služby (ten by správně měl patřit pod občanskou samosprávu - město) a kontrolním orgánem OSPOD, který působí v rámci výkonu státní správy. Popis poskytování služeb však není hlavním cílem tohoto článku. Zajímá nás hlavně OSPOD jakožto státní orgán dozoru nad svěřenými děti.

Co OSPOD dělá?
Právní moc OSPODu je prakticky žádná, faktická velká, protože jeho stanovisko je často nejdůležitějším podkladem pro rozhodování soudů. Spadají pod odbory sociálních věcí a zdravotnictví a jejich prvořadý úkol je hájit nezletilé děti, například z pozice kolizního opatrovníka a řešit jejich situaci. Netýká se to to jen záležitosti svěřování dětí do jiné péče, ale i rozvodů, kontaktů rodičů s dětmi, výchovných opatření, ad.

Co OSPOD může?
Pěstoun se bohužel kromě péče o přijaté dítě musí často potýkat i s mnoha právními záležitostmi týkající se svěřenců, které musí řešit s opatrovníkem dítěte, kterým je zpravidla orgán sociálně právní ochrany dětí. Podle zákona může pěstoun rozhodovat v běžných záležitostech, ale to, co je běžná záležitost nikde napsáno není. Podle našich zkušeností o tom, co je běžná záležitost, často rozhoduje ospoďačka nebo místní zvyklosti.

Stává se, že například výběr školky je na pěstounovi a ospoďačku stačí pouze informovat. Oproti tomu k umístění do školky speciální je zapotřebí vyšetření dítěte v PPP poradně a k tomu je již nutný souhlas OSPODu. Obdobně k výběru ZŠ je to na uvážení pěstounů, ovšem přihlášku na střední školu již musíte řešit s pracovnicí SPOD. U zdravotních úkonů pak mnohdy záleží na tom, co chce lékař. Někdy stačí podpis pěstouna (zákonného zástupce) a jindy chtějí souhlas opatrovníka.

Pokud se vám to zdá složité, stačí, když si zapamatujete princip, že OSPOD může téměř všechno a že máte všechno předem konzultovat.

A co lidská práva?
Možná se to zdá nespravedlivé. Je to možná proto, že OSPOD jedná z pozice vrchnostenské. Tento princip lidově řečeno znamená, že například, když vás obviní, je důkazní břemeno na vás, abyste se obhájili.

Není to nic zvláštního. Obdobně může postupovat například finančák vůči podnikateli. Když má pocit, že krátí daně, musí podnikatel zdůvodnit a přesvědčit kontrolní orgán, že tomu tak není. Pěstoun se musí naučit žít s kontrolou nad sebou obdobně jako třeba podnikatel.

Jaké záležitosti pěstouni s OSPODy řeší?
Nebojte se. Ve většině případů mají pěstouni ke svým ospoďačkám kladný vztah, ale tutam dochází k situacím, které musí OSPOD řešit ze zákona nebo na něčí podnět.

Obvykle se děje následující:
a) pravidelná návštěva v rodině 2x ročně (v případě, že OSPOD doprovází 6x)
b) vytváření IPOD (individuálního plánu ochrany dítěte)
c) podávání pravidelných zpráv
d) účast na případových konferencích
e) spolupráce při řešení běžných záležitostí

Mimořádně se odehrává toto:
a) předvolání k vysvětlení na úřad
b) výzva k doložení nějakých skutečností týkajících se dětí (potvrzení ze školy, od lékaře, apod.)
c) mimořádná kontrola v domácnosti
d) pohovor s dítětem v neutrálním prostředí nebo ve škole
d) další šetření

Tyto situace vznikají obvykle na popud:
a) z podnětu školy, lékaře, psycholožky či další instituce
b) z podnětu svěřeného dítěte
c) z podnětu biorodičů nebo jiných osob blízkých
d) z vlastního podnětu OSPODu
e) z podnětu anonyma

Jenání s OSPODEM může mít charakter správního řízení
Pěstouni často nejsou poučeni o závažnosti jednání s orgány sociálně právní ochrany dětí.

V tomto smyslu může pěstoun porušit:
a) nedostaví se bez omluvy
b) poruší mlčenlivost a někomu o řešené věci řekne
c) nesdělí požadované informace
d) podle názoru úřadu nespolupracuje

Naopak při oficiálním jednání může požadovat:
a) zápis z jednání
b) může se proti usnesení úřadu odvolat
c) může podat námitku předpojatosti na sociální pracovnici

Co se často kontroluje a řeší v praxi?
Se skutečně vážnými problémy se setkáváme jen zřídka a selháním pěstounské péče jsme zatím nesetkali vůbec. Ale není vyloučeno, že i z malé záležitosti může vyrůst velký problém, zvláště poté, co nechá rozbujet.

Občas se setkáváme s tím, že biorodiče obviní pěstounku, že dítě nekrmí, nemyje, nešatí, nemá ho ráda. Pak se může stát ona legendární obávaná návštěva sociálky, která se podívá do skříně, do ledničky a celkově zhodnotí úklid a péči.

Dalším zvláštním okruhem problémů jsou kontakty s biorodiči. Zde doporučujeme vše konzultovat s doprovázející organizací a vést si písemné záznamy. Někdy může být totiž pěstoun biorodičem obviněn, že nechce umožňovat kontakty a předávat dítě. Zvláště těžká situace je, když se biorodič v dohodnutém termínu nedostaví nebo nesplní jiné podmínky, ale pak tvrdí, že nepřišel, protože 1000 různých důvodů - může za to pěstoun. OSPOD se mnohdy staví na stranu biorodičů a z metodického hlediska jim věří, protože má možná zájem, aby se biorodina sanovala a děti se mohly vrátit do původního rodinného prostředí. Pěstounům je pak vysvětleno, že mají povinnost kontaktům napomáhat.

Někdy se stává, že deprimované dítě chce být středem pozornosti a tak si vymyslí nějakou historku v níž může obvinit pěstouny z něčeho. Z pravidla se věc odhalí záhy, ale někdy ne zcela, a tak je nutné podnět řádně řešit. Dítě samo si často uvědomí, co způsobilo a někdy se i přizná. Bývá to nepříjemné, ale pěstoun by měl mít rád i takové dítě.

Další obtížná situace nastává, když podnět dává nějaká oficiální instituce, např. škola, např. v situaci, kdy může existovat vzájemně nesympatický vztah mezi učitelkou a pěstounkou. Klasickým případem je, že pěstoun údajně nechce koupit dítěti např. suché pastely a kružítko. Navíc Pepík strašně zlobí. Ve skutečnosti dítě už obdrželo 20x kružítko, které opakovaně zničí pícháním do lavice. V těchto případech doporučujeme nebrat záležitost na lehkou váhu, spolupracovat s OSPODem i školou, spolupráci si písemně dokumentovat a vše řešit neprodleně.

A jak je tomu u profi pěstounů?
Institut pěstounské péče na přechodnou dobu existuje v ČR již od roku 2006, ale hojně začal být využíván až po 1.1. 2013. V našem kraji je zatím jen 17 osob v evidenci a spolupracujeme jen s některými, takže je obtížné se k věci vyjadřovat. OSPOD, který spolupracuje s pěstouny na přechodnou dobu však může mít dvojí postoj:

a) OSPOD se k pěstounovi na přechodnou dobu se chová obdobně jako k jiným pěstounům, tzn. respektuje, že studuje stejně 24 hodin/rok jako ostatní, má nárok na respit 14 dní, pokud má dítě nad 2 roky, může jej dát do školky a chodit do práce, kontakty s biorodiči mají zhruba stejnou frekvenci, apod.

b) OSPOD se k pěstounovi na přechodnou dobu chová přísněji a z pozice hájení nejlepšího zájmu dítěte od něj vyžaduje větší nasazení, loajalitu a spolupráci. Toto se týká hlavně OSPODu dítěte, ale někdy i OSPODu pěstouna. Například mu není doporučeno chodit do práce, na kontakty musí dítě vozit, požaduje se větší informovanost OSPODu a dostupnost na telefonu, apod. Pěstoun sice ze zákona vždy vyhovět nemusí, ale !!! OSPOD může dát kdykoliv podnět Krajskému úřadu, který pokud shledá podnět jako důvodný, může zahájit řízení o vyřazení z evidence. Ovšem podle § 24c zákona o sociálně-právní ochraně dětí (který platí pro pěstounskou péči na přechodnou dobu obdobně), lze pěstouna vyřadit z evidence pouze jsou-li zjištěny vážné důvody, pro které mu nelze zprostředkovávat další dítě.

OSPOD a doprovázející organizace
Musíme upozornit, že na spolupráci s OSPODy může mít vliv i výběr doprovázející organizace. Ta může mít určitý smysl či filosofii práce. Ta se někdy může lišit od představ a pojetí, které má konkrétní pracovnice SPOD a nebo může nastat rozpor v náhledu na řešení určitého problému. Čistě teoreticky by třídění názorů mělo přispívat ke kvalitnějšímu rozhodování úřadů. Podle našich zkušeností se setkáváme s následujícími typy OSPODů nebo ospoďaček:

a) OSPOD spolupracující - partnerské
Pracovnice SPOD považují doprovázející organizaci za přínosnou nejen pro pěstounskou rodinu samotnou, ale vzhledem ke své pracovní přetíženosti, i pro úřad. Spolupráci mají metodicky ošetřenou, konzultují záležitosti dětí a někdy i zadávají doprovázejícím organizacím úkoly, např. požadují zprávy z kontaktů nad rámec pololetních zpráv o výkonu pěstounské péče, zvou pěstouny na vzdělávací akce neziskovek, ad.

b) OSPOD vy a my - neutrální
Přistupují k doprovázejícím organizacím tak, že od nich očekávají pouze zajištění hlídání dětí, vzdělávání pěstounů a například realizaci tábora pro děti jako formu respitní služby, ale do záležitostí sociálně právní ochrany dětí si nenechají hovořit. V praxi to probíhá tak, že o problémech v pěstounských rodinách, na které přijdou nebo které se objeví, neziskovky neinformují a ani si nepřejí záležitosti konzultovat či společně řešit. A naopak, pokud neziskovka z vlastní iniciativy se chce účastnit řešení nějakého případu, řeší to většinou pouze s pěstounem.

c) OSPOD neziskovky ignorující - nevstřícný
Tento přístup chápe doprovázející organizace jako jistou formu konkurence buď v poskytování služeb Městského úřadu nebo nějaké místní neziskovky, kterou si OSPOD vybral podle svého uvážení jako tu nejvhodnější. Uzavření dohody o výkonu pěstounské péče s někým jiným než s městem nebo jimi doporučeným poskytovatelem služeb může být chápáno jako jistý únik a vymanění se z vlivu úřadů. Naštěstí již tento postoj u OSPODů mizí a vyskytuje se jen ojediněle.

Jak rozpoznat typ OSPODu?
Typ OSPODu mohou noví pěstouni snadno rozpoznat dotazem na neziskovky, které poskytují služby pěstounským rodinám v regionu. V případě typu A je pravděpodobně naleznete už na nástěnce a pracovnice SPOD vám ráda poradí. V případě typu B se možná informací budete muset dopídit sami, ale pokud tak učiníte, budou vás respektovat. U typu C po zkušenostech rozhodně novým pěstounům nedoporučujeme nespolupracovat s OSPODem a to minimálně do vyřešení soudů. Spíše je vhodné trpělivě vysvětlovat, co vás k výběru neziskovky vede (např. doporučení kamarádky, předchozí spolupráce) nebo proč ty či ony služby od jiného poskytovatele potřebujete. Radíme, nepokažte si hned úvodem dobrou pověst u pracovnic SPOD a dejte tomu čas.

A co když se u OSPODU nezapíšu dobře?
Na tuto otázku je těžké odpovědět. Zkušení pěstouni už v tom většinou umí chodit a vědí, co a kdy mají správně říkat, ale jako všechno, pěstoun se musí naučit i vycházet s úřady. Pokud se vám bude zdát, že k vám nejsou pracovnice SPOD dostatečně vstřícné, nezoufejte. Třeba tomu tak ve skutečnosti není. V rámci sociálně právní ochrany se stále něco vyvíjí, hodně věcí je na uvážení pracovnic SPOD a postoj se může ze dne na den změnit i o 180°. Setkáváme se s tím, že jednou si pěstouni svoji ospoďačku chválí a jindy zoufají, záleží na situaci.

Nebojte se, spolupráce s OSPODy bývá z 90% dobrá
Orgány sociálně právní ochrany dětí metodicky usilují o to, aby měly s pěstouny dobrou spolupráci a vytvářely atmosféru důvěry. Jinými slovy většinou chtějí odbourat lidovou představu obávané sociální pracovnice "Zubaté" legendárně ztvárněné ve filmu Kolja. Proto není třeba se OSPODů předem obávat. Poslední dobou se nám ozvalo pár nových pěstounů, kteří byli mile překvapeni vstřícným postojem ospoďaček a nabídkou poradenství a služeb.

Závěr:
Tento stručný neodborný článek je opět jen snůškou zkušeností pramenící z lidových poznatků některých pěstounů a má za cíl nastínit zájemcům o náhradní rodinnou péči a novým pěstounům problematiku spolupráce s OSPODy. Uvítáme, když nám napíšete svoje zkušenosti do diskuze. Přejeme všem, aby měli spolupráci s OSPOdem, co nejlepší.