Pěstounská péče na přechodnou dobu

Smyslem tohoto institutu je poskytnout okamžitou pomoc ohroženým dětem a jejich rychlejší cesta do náhradní rodiny. Tato forma péče přináší zvýšené nároky na pěstouny, je třeba zdůraznit a ošetřit jasně danou dočasnost této péče. Z tohoto důvodu je věnován ještě větší důraz na výběr vhodných pěstounů. Účelem pěstounské péče na přechodnou dobu je zejména poskytnout rodičům čas, aby si mohli upravit své poměry tak, aby byli znovu schopni převzít dítě do své péče, nebo se pro dítě našla jiná vhodná stabilní rodina. Jedná se tedy především o institut krizový a jak je patrné z názvu, pouze přechodný. Bylo-li dítě svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu, je soud povinen nejméně jednou za tři měsíce přezkoumat, zda důvody, pro které bylo dítě svěřeno do pěstounské péče, stále trvají. Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle jeden rok. To neplatí v případě, že jsou do pěstounské péče téhož pěstouna svěřeni sourozenci dítěte, kteří byli do této péče svěřeni později, ne však na dobu delší, než po kterou má trvat pěstounská péče u sourozence, jenž byl do pěstounské péče svěřen jako poslední.

Krajský úřad vede pro účely zajištění pěstounské péče pro dítě na přechodnou dobu evidenci osob. Tyto osoby musí být neustále připraveny přijmout v případě potřeby dítě do přechodné pěstounské péče. Za to jim náleží pravidelná měsíční odměna pěstouna již v době, kdy na přijmutí dítěte čekají.

Je-li dítě s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost samo schopno vyjádřit svobodně svůj názor, je třeba před jeho svěřením do náhradní rodinné péče vzít na tento názor zřetel. Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a jedině soud může rozhodnout o zrušení pěstounské péče. Může tak učinit pouze ze závažných důvodů, vždy ale musí pěstounskou péči zrušit v případě, že o to požádá pěstoun. Pěstounská péče zaniká dosažením zletilosti dítěte.

Aktuální přehled pěstounů na přechodnou dobu v Ústeckém kraji naleznete ZDE.

Informace o přechodné pěstounské péči na přechodnou dobu

Soud může také na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí svěřit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu osobám, které jsou podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí zařazeny do evidence osob vhodných k výkonu pěstounské péče po přechodnou dobu, a to na:

a. dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat,
b. dobu, po jejímž uplynutí lze podle § 68a zákona o rodině dát souhlas rodiče s osvojením, nebo
c. dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že tu není třeba souhlasu rodičů k osvojení podle § 68 zákona o rodině.

V těchto případech je soud povinen nejméně jednou za tři měsíce přezkoumat, zda trvají důvody pro svěření dítěte do pěstounské péče a za tím účelem si vyžaduje také zprávy od příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí (obecní úřady obce s rozšířenou působností). Soud rozhodne o výchově dítěte vždy, odpadnou-li důvody, pro které bylo dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu svěřeno.

Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle jeden rok. To neplatí, pokud jsou do pěstounské péče téhož pěstouna svěřeni sourozenci dítěte, kteří byli do této péče svěřeni později, ne však na dobu delší, než jeden rok od svěření posledního ze sourozenců.

Vyživovací povinnost k dětem svěřeným do pěstounské péče náleží nadále rodičům nebo jiným osobám povinným výživou k dítěti, kterou určí soud. Současně jim uloží, aby toto výživné poukazovaly příslušnému orgánu státní sociální podpory – úřadu práce, který vyplácí pěstounovi, popřípadě zletilému dítěti příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Nárok na výživné určené rozhodnutím soudu na dítě, jemuž náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, totiž přechází z dítěte na stát. (§ 45d zákona o rodině).

Přehled dávek pěstounské péče naleznete ZDE.

Více o pěstounství se dozvíte v příručce JÁ PĚSTOUN.
Další odkazy na webové stránky o pěstounství naleznete ZDE.
Formy náhradní rodinné péče - web MPSV, klikněte ZDE.
FORMULÁŘE DÁVEK PĚSTOUNSKÉ PÉČE, klikněte ZDE.

Stránky "Jak se stát pěstounem na přechodnou dobu"